Class/ RoleName
HeadmistressMs. JATINDER KAUR
KG-I-AMS.GEETIKA MAHENDRU
KG-I-BMS.TANVIR KAUR
KG-I-CMS.SWATI
KG-I-DMS.RITU
KG-I-EMS.TANJEET KAUR
KG-II-AMS.CHARNAJEET KAUR
KG-II-BMS.JYOTI
KG-II-CMS.PUASHPOINDER KAUR
KG-II-DMS.RITU SHARMA
KG-II-EMS.PARMINDER KAUR
KG-II-FMS.ARVIND KAUR
KG-II-GMS.MONICA
MUSICMS.MANPREET KAUR
ARTMS.JASBIR KAUR
COMPUTERMS.RASHMI